REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

STOWARZYSZENIE RYCERZY JANA PAWŁA II

§1

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Rycerzy Jana Pawła II.  W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 • Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Grodzisk Mazowiecki.
 • Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony. Działania nas podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 • Działalność stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej jej członków.

§2

Cele i sposoby ich realizacji

 • Cele stowarzyszenia to:
  • Integracja środowiska motocyklistów wewnątrz Zakonu Jana Pawła II
   Uprawianie turystyki motocyklowej oraz innym form rekreacji
  • Promocja Zakonu Jana Pawła II
  • Promocja nauczania Jana Pawła II
  • Dbanie o rozwój patriotyzmu
  • Szerzenie wiedzy z ratownictwa medycznego
  • Pomoc charytatywna
  • Współpraca z władzami samorządowymi, innymi stowarzyszeniami i klubami

 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • Organizacja imprez o charakterze integracyjnym oraz turystycznym
  • Udział w imprezach środowiskowych
  • Organizowanie pomocy charytatywnej
  • Uatrakcyjnianie imprez organizowanych przez Urząd, Starostwo i inne instytucje w zakresie działalności Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo motocyklistów
  • Promocja Gminy Grodzisk Maz.
  • Pozyskiwanie sponsorów do celów statutowych
  • Edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i wychowania, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa w szczególności  bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg.
  • Rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury i historii oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości;
  • Promowanie bezpieczeństwa na drogach, prowadzenie działalności edukacyjnej w
   zakresie bezpieczeństwa.
  • Wspieranie działań na rzecz integracji, oraz rozwijania kontaktów i współpracy
   między społecznościami
 1. Organizowanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw, a także zajęć, warsztatów oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, koncertów, przedstawień, festynów,  rekolekcji, pielgrzymek
  1. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie popularyzacji organizowania i udzielania pomocy przedmedycznej, psychologicznej, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  1. Organizowanie i promowanie działalności charytatywnej i dobroczynnej na rzecz osób
   potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób
   niepełnosprawnych.
  1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  1. Promocji i organizacji wolontariatu;
  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  1. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  1. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  1. Wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej;
  1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  1. Ochrony i promocji zdrowia;
  1. Krajoznawstwa;
  1. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  1. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie

§3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem,

 • Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • wspierający,
  • honorowy.

 • Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 5 dni od daty złożenia deklaracji.
 1. Członek zwyczajny
  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna należąca do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II
  1. Członka zwyczajnego przyjmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
  1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający
  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, którzy uznają cele Stowarzyszenia i zdeklarują poparcie finansowe na rzecz  Stowarzyszenia.
  1. Członka wspierającego przyjmuje Przedstawiciel Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
  1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia.
  1. Członek wspierający ma prawo udziału we wszystkich formach działalności za pośrednictwem swojego przedstawiciela na zasadach określonych w punkcie 14 i 15.

 3. Członek honorowy
  1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne zgromadzenie Członków na wniosek Przedstawiciela.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  1. udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
  1. posługiwać się przedmiotami symbolizującymi przynależność do Stowarzyszenia;
  1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 2. Członek obowiązany jest do:
  1. przestrzegania Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;
  1. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów i brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i osiągnięć;
 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji;
  1. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia następującego w drodze zarządzenia Przedstawiciela za: brak aktywności na rzecz Stowarzyszenia powyżej sześciu miesięcy, łamanie zasad Regulaminu, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub rażące naruszanie interesów Stowarzyszenia;
  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  1. śmierci członka.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo do wniesienia odwołania do Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.


§4

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  1. Zarząd.

 2. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 • Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 • Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią
  • z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni i honorowi;
  • z głosem doradczym: członkowie wspierający.

 • Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Przedstawiciela.

 • Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 • Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy m.in:
  • ustalanie kierunków działania i rozwoju;
  • wybór i odwołanie Przedstawiciela;
  • przyjmowanie i odwoływanie członków; 
  • uchwalanie Regulaminu i jego zmian;
  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia;
  • kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela.
 • Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

 • Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

 • Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  • wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków;
  • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
  • zwoływanie zebrania członków.
 • Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich Członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy;

§5

Majątek i fundusze

 • Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  • dotacji;
  • darowizn;
  • zbiórek publicznych;
  • spadków, zapisów;
  • dochodów z majątku stowarzyszenia.

 • Środkami finansowymi stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz uchwałami zgromadzenia członków.

§6

Postanowienia końcowe

 • Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
  uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
  ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.